Skip to main content

Kwaliteitsbewaking

Bij Psynova zijn regiebehandelaren werkzaam die staan ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van onze deskundigheid en kwaliteit. De behandelaren toetsten regelmatig de voortgang van de behandelingen en evalueren regelmatig de kwaliteit van de geboden diensten met cliënten en collega’s. Dit laatste in de vorm van intervisie. Tot slot zijn de behandelaren lid van een beroepsvereningingen. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zo ook onze regiebehandelaren. Download de individuele kwaliteitstatuten van de regiebehandelaren onder het kopje van de persoon onder “Over Psynova”. Wilt u meer weten over het kwaliteitsstatuut kijk dan op  www.ggzkwaliteitsstatuut.nl Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy. Psynova houdt van alle cliënten een cliëntdossier bij. Hierin staan persoonsgegevens en gegevens over de hulpverlening. U heeft recht om het dossier in te zien en recht op aanvulling, correctie of verwijdering van gegevens. Psynova bewaart uw dossier gedurende vijftien jaar, gerekend vanaf het tijdstip waarop het dossier geopend is. De behandelaren van Psynova hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie verstreken aan derden. Ook krijgen anderen zonder uw toestemming geen inzage in of afschrift van de bescheiden, zoals vastgelegd in het cliëntdossier. Bij afwezigheid en eventuele waarneming in verband met vakantie of ziekte wordt de cliënt daarover geïnformeerd.