• Home
  • Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zo ook Psynova. Op verzoek kunt u deze inzien op de praktijk. Meer informatie over het kwalitetisstatuut kunt u vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Verder is de behandelaar ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van onze deskundigheid en kwaliteit.

De behandelaar toetst regelmatig de voortgang van de behandelingen en evalueert regelmatig de kwaliteit van de geboden diensten met cliënten en collega’s. Dit laatste in de vorm van intervisie. De behandelaar is lid van de volgende beroepsvereningingen LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en de VEN (Vereniging EMDR Nederland). De behandelaar volgt regelmatig onderwijs; momenteel volgt zij de opleiding tot cognitief gedragstherapeut.

Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.

Bij afwezigheid en eventuele waarneming in verband met vakantie of ziekte wordt de cliënt daarover geïnformeerd.

lvvpDAIMHVEN


Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Locatie