Skip to main content

Vergoedingen

Jeugdhulp

Al in 2009 werd geconstateerd dat het jeugdhulpsysteem te versnipperd georganiseerd was en bovendien zorgt voor veel onnodige bureaucratie. Er waren 5 financiers van (delen van) deze zorg: het Rijk, de provincie, de gemeente, de zorgverzekeraar en de awbz. Vanaf 1 januari 2015 is er nog maar één, de gemeente, die verantwoordelijk is voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd ggz (jeugdhulp) is dan ook niet meer in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen.

Psynova biedt Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ) aan en is een van de praktijken die gecontracteerd is door de gemeenten van Zuid-Oost Utrecht. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen alleen cliënten die woonachtig zijn in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist bij de praktijk in behandeling genomen worden. Clienten die buiten deze gemeenten woonachtig zijn en voor vergoeding in aanmerking willen komen, worden geadviseerd hulp te zoeken in de gemeente waar zij wonen. Bent u elders woonachtig, maar wilt u wel van het zorgaanbod van Psynova gebruik maken, dan wordt hiervoor een vast uurtarief in rekening gebracht (het zogenaamde onverzekerde product).

Voor vergoeding van de zorg is verder een geldige verwijzing nodig is, bijvoorbeeld van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Hierop dient aangegeven te staan dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of specialistische GGZ gaat en de vermoedelijke werkdiagnose dient te staan aangegeven. De praktijk declareert maandelijks rechtstreeks bij de gemeente, waar de cliënt woonachtig is.

De duur van de behandeling verschilt per traject. Uw behandelaar bespreekt met u wat mogelijk is en stelt met u een behandelplan op. Zowel de directe tijd (consulten, consultatie van andere specialisten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage en administratie) valt binnen de behandeling. De kosten worden aan het einde van de maand rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd, u hoeft zelf niet vooruit te betalen. Psynova kan de kosten alleen bij de gemeente declareren als u hiervoor een beschikking heeft. Als u gelijktijdig ook elders zorg ontvangt in de GGZ dan kan het zijn dat de gemeente dit niet accepteerd. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u thuis uw factuur.

Het kan zijn dat gedurende de behandeling blijkt dat de klachten ernstiger zijn dan eerder aangegeven. Dan wordt met u overlegd om naar een ander zorgzwaarte product of naar de Gespecialiseerde GGZ over te gaan. Hiervoor is een nieuwe verwijzing nodig van uw huisarts. In dat geval, maar ook wanneer de problemen van uw kind zorg uit de Gespecialiseerde GGZ behoeft, zal uw behandelaar u hierbij van advies voorzien.

Zorgtoewijzing Jeugdhulp

Verwijzen naar Jeugdhulp kan via de volgende kanalen:

 • Via de loketten (frontoffice/toegang) binnen de regiogemeenten
 • Via de huisarts, jeugdarts of medisch specialist
 • Via Jeugdbescherming en -reclassering (SamenVeilig Midden Nederland, Save)
 • Via het basisonderwijs – voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Eigen bijdrage

Voor de Generalistische Basis GGZ (en de Specialistische GGZ) hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Vergoedingen volwassenen

Het zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener of in een groep. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. De zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2024. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Voor vergoeding van de zorg is verder een geldige verwijzing nodig is, bijvoorbeeld van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Hierop dient aangegeven te staan dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ of specialistische GGZ gaat en de vermoedelijke werkdiagnose dient te staan aangegeven.  Indien van toepassing declareert de praktijk maandelijks de zorgprestaties rechtstreeks bij de gecontracteerde zorgverzekeraar of de cliënt ontvangt de factuur welke hij/zij kan indienen bij zijn/haar zorgverzekering.

Hieronder enkele links van de overheid over wat het zorgprestatiemodel nu inhoudt.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

Nog voor 2022 golden vier zorgzwaarte-prestaties (trajecten) in de generalistische basis GGZ, namelijk kort, middel, intensief en chronisch. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa ) heeft hier maximum tarieven aan vastgesteld. Ter illustratie hieronder de prestaties en tarieven generalistische basis GGZ. Overzicht van de maximum NZa tarieven 2020:

Oude prestatie trajecten Omschrijving Maximum NZa tarief
Basis GGZ Kort (BK) Lichte DSM stoornissen (tot 5 gesprekken) € 503,47
Basis GGZ Middel (BM) Matige DSM stoornissen (5 tot 8 gesprekken) € 853,38
Basis GGZ Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen (8 tot 12 gesprekken) € 1.383,65
Overig zorgproducten Per uur (tarief 2020) € 110,27
Nieuwe Zorgprestatiemodel 2022 Per zorgprestatie per prestatie

Natura-polissen en restitutie-polissen (18 jaar en ouder)

Er is een groot verschil in de vergoedingen van natura-polissen en restitutie-polissen. Bij een restitutiepolis bent u vrij om een zorgverlener te kiezen. De verzekeraar vergoed dan vaak 100% van het bedrag dat zij als marktconform in hun polis hebben vastgesteld. Bij een naturapolis wordt een bepaald percentage vergoed en krijgt u een hogere vergoeding als u hulp zoekt bij een gecontracteerde zorgverlener. Psynova heeft met meerdere zorgverzekeraars een contract (2023) afgesloten, zoals: Menzis zorgverzekeraar, Anderzorg, VGZ Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, IZA Zorgverzekeraar, N.V. Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg, Zilveren Kruis zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea Zorgverzekeringen,  ASR Ziektekostenverzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, ONVZ Ziektekostenverzekeraar, VvAA zorgverzekering, Jaaah, Eno Zorgverzekeraar, Caresq.
Wanneer de patiënt verzekerd is bij een zorgverzekering waar Psynova geen contract mee heeft kunnen afsluiten (zoals o.a CZ), hangt de hoogte van de vergoeding af (minimaal 50%) van de soort zorgverzekering.

Eigen risico

Wettelijk geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico voor de basisverzekering; voor kinderen en jeugd tot 18 jaar wordt het eigen risico niet aangesproken.

Onverzekerd product (OVP)

Het komt soms voor dat een cliënt verzoekt om een behandeling buiten de vergoeding om van de gemeente/zorgverzekeraar. De kosten voor een sessie (45 minuten face to face en 15 minuten voorbereiding/uitwerktijd)komen voor eigen rekening en bedragen  € 122,53 . Binnen Psynova valt hierbij te denken aan:

 • intelligentieonderzoek in verband met bv hoogbegaafdheid of schoolkeuze
 • onderwijskundige problematiek: studiebegeleiding, huiswerkadviezen
 • coachingstrajecten
 • de behandeling van aanpassingsstoornissen
 • de behandeling van een enkelvoudige fobieën
 • hulp voor psychische problemen, zonder dat er sprake is van een psychiatrische classificatie
 • lichaamsgerichte therapie – reflexintegratie

Mocht na de intake blijken dat een stoornis niet aan de orde is, maar wenst u wel verdere behandeling, dan krijgt u wel de intake, maar niet de behandeling vergoed. U kunt er dan voor kiezen de behandeling zelf te betalen. De factuur wordt dan niet naar de zorgverzekeraar verstuurd, maar naar u (per sessie betaalt u € 122,53).

No-show

Deze regeling is in 2012 door de overheid geïntroduceerd. De regeling houdt in dat als u niet tijdig afzegt voor een afspraak, de kosten van deze sessie – ongeacht de reden van afzegging – niet meer in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar, maar geheel voor uw rekening komen (€ 94,50) . Indien u dus verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden (zaterdag en zondag niet meegerekend).

Afzeggen

Wanneer u een gemaakte afspraak voor intake of therapie niet kunt nakomen, dient u de afspraak tot uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch of via mail bij uw behandelaar te annuleren (zaterdag en zondag niet meegerekend). Wanneer niet wordt geannuleerd of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, is er sprake van ‘no-show’.

De ‘no-show’ regeling is in 2012 door de overheid geïntroduceerd. De regeling houdt in dat als u niet tijdig afzegt voor een afspraak, de kosten van deze sessie – ongeacht de reden van afzegging – niet meer in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar, maar geheel voor uw rekening komen.

vergoedingen informatie

Vergoedingen Coaching

Tarieven

Particulier tarief voor coaching van volwassenen, per uur € 122,53 (exclusief BTW.)
Coaching als onderdeel van een bedrijfstraject is per uur € 200,- (exclusief BTW.)

Particulier tarief voor coaching van kinderen, per uur € 90,00 (exclusief BTW.)

vergoedingen informatie