Vergoedingen

Psynova biedt Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan en is een van de praktijken die gecontracteerd is door de gemeenten van Zuid-Oost Utrecht. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen alleen cliënten die woonachtig zijn in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist bij de praktijk in behandeling genomen worden. Clienten die buiten deze gemeenten woonachtig zijn en voor vergoeding in aanmerking willen komen, worden geadviseerd hulp te zoeken in de gemeente waar zij wonen. Bent u elders woonachtig, maar wilt u wel van het zorgaanbod van Psynova gebruik maken, dan wordt hiervoor een vast uurtarief in rekening gebracht (het zogenaamde onverzekerde product).

Voor vergoeding van de zorg is verder een geldige verwijzing nodig is, bijvoorbeeld van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Hierop dient aangegeven te staan dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat en de vermoedelijke werkdiagnose dient te staan aangegeven. Na het afronden van het hulptraject declareert de praktijk rechtstreeks bij de gemeente, waar de cliënt woonachtig is.

Prestaties en tarieven generalistische basis GGZ

In 2020 gelden vier zorgzwaarte-prestaties in de generalistische basis GGZ, namelijk kort, middel, intensief en chronisch. Ook is er een transitieprestatie. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft maximum tarieven vastgesteld.

Overzicht van de maximum NZa tarieven
Prestatie Omschrijving Maximum NZa tarief
Basis GGZ Kort (BK) Lichte DSM stoornissen (tot 5 gesprekken) € 503,47
Basis GGZ Middel (BM) Matige DSM stoornissen (5 tot 8 gesprekken) € 853,38
Basis GGZ Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen (8 tot 12 gesprekken) € 1.383,65
Overig zorgproducten Per uur € 110,27

Wat is er veranderd?

Al in 2009 werd geconstateerd dat het jeugdhulpsysteem te versnipperd georganiseerd was en bovendien zorgt voor veel onnodige bureaucratie. Er waren 5 financiers van (delen van) deze zorg: het Rijk, de provincie, de gemeente, de zorgverzekeraar en de awbz. Vanaf 1 januari 2015 is er nog maar één, de gemeente, die verantwoordelijk is voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd ggz is dan ook niet meer in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen.

Het is in de wet vastgelegd dat cliënten die al in zorg zijn op 1 januari 2015 en de kinderen die op die datum op de wachtlijst staan, recht hebben op continuïteit van zorg. Dat betekent dat u (uw kind) de behandeling mag voortzetten en dat uw gemeente deze behandeling gaat betalen.

Generalistische Basis GGZ is verzekerde zorg die in drie producten wordt aangeboden: product kort, middel en intensief. De duur van de behandeling ligt vast en verschilt per product. Uw behandelaar bespreekt met u hoeveel sessies per product mogelijk zijn. Zowel de directe tijd (consulten, consultatie van andere specialisten) als de indirecte tijd (bv. overleg, rapportage en administratie) valt binnen deze producten. De kosten worden aan het einde van de behandeling rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd, u hoeft zelf niet vooruit te betalen. Psynova kan de kosten alleen declareren als u niet eerder dit jaar of gelijktijdig ook elders zorg ontvangt in de Generalistische Basis GGZ. Mocht dit toch het geval zijn, dan ontvangt u thuis uw factuur.

Het kan zijn dat gedurende de behandeling blijkt dat de klachten ernstiger zijn dan eerder aangegeven. Dan wordt met u overlegd om naar een ander zorgzwaarte product of naar de Gespecialiseerde GGZ over te gaan. Hiervoor is een nieuwe verwijzing nodig van uw huisarts. In dat geval, maar ook wanneer de problemen van uw kind zorg uit de Gespecialiseerde GGZ behoeft, zal uw behandelaar u hierbij van advies voorzien.

Eigen bijdrage

Voor de Generalistische Basis GGZ (en de Specialistische GGZ) hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Vergoedingen volwassenen

Natura-polissen en restitutie-polissen (18 jaar en ouder)

Er is een groot verschil in de vergoedingen van natura-polissen en restitutie-polissen. Bij een restitutiepolis bent u vrij om een zorgverlener te kiezen. De verzekeraar vergoed dan vaak 100% van het bedrag dat zij als marktconform in hun polis hebben vastgesteld. Bij een naturapolis wordt een bepaald percentage vergoed en krijgt u een hogere vergoeding als u hulp zoekt bij een gecontracteerde zorgverlener. Psynova heeft met meerdere zorgverzekeraars een contract (2021/2022) afgesloten, zoals: Menzis zorgverzekeraar, Anderzorg, VGZ Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, IZA Zorgverzekeraar, N.V. Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg, Zilveren Kruis zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea Zorgverzekeringen, CZ Zorgverzekeringen (i.v.m. het budgetplafond van CZ nemen we tot eind 2022 geen cliënten meer aan die hierbij verzekerd zijn) , Centrale Zorgverzekeringen NZV, OHRA Zorgverzekeringen, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, ASR Ziektekostenverzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, ONVZ Ziektekostenverzekeraar, VvAA zorgverzekering, PNOzorg, Jaaah, Eno Zorgverzekeraar, Caresq.
Wanneer de patient verzekerd is bij een zorgverzekering waar Psynova geen contract mee heeft kunnen afsluiten, hangt de hoogte van de vergoeding af (minimaal 50%) van de soort zorgverzekering.

Eigen risico

Wettelijk geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico voor de basisverzekering; voor kinderen en jeugd tot 18 jaar wordt het eigen risico niet aangesproken.

Onverzekerd product (OVP)

Het komt soms voor dat een cliënt verzoekt om een behandeling buiten de vergoeding om van de gemeente. De kosten voor een sessie (45 minuten face to face en 15 minuten voorbereiding/uitwerktijd)komen voor eigen rekening en bedragen € 110,27 . Binnen Psynova valt hierbij te denken aan:

  • intelligentieonderzoek in verband met bv hoogbegaafdheid of schoolkeuze
  • onderwijskundige problematiek: studiebegeleiding, huiswerkadviezen
  • coachingstrajecten
  • de behandeling van aanpassingsstoornissen
  • de behandeling van een enkelvoudige fobieën
  • hulp voor psychische problemen, zonder dat er sprake is van een psychiatrische classificatie

Mocht na de intake blijken dat een stoornis niet aan de orde is, maar wenst u wel verdere behandeling, dan krijgt u wel de intake, maar niet de behandeling vergoed. U kunt er dan voor kiezen de behandeling zelf te betalen. De factuur wordt dan niet naar de zorgverzekeraar verstuurd, maar naar u (per sessie betaalt u € 110,27 ).

No-show

Deze regeling is in 2012 door de overheid geïntroduceerd. De regeling houdt in dat als u niet tijdig afzegt voor een afspraak, de kosten van deze sessie – ongeacht de reden van afzegging – niet meer in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar, maar geheel voor uw rekening komen (€90,-) . Indien u dus verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden (zaterdag en zondag niet meegerekend).

Afzeggen

Wanneer u een gemaakte afspraak voor intake of therapie niet kunt nakomen, dient u de afspraak tot uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch te annuleren(zaterdag en zondag niet meegerekend). Wanneer niet wordt geannuleerd of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, is er sprake van ‘no-show’.

De ‘no-show’ regeling is in 2012 door de overheid geïntroduceerd. De regeling houdt in dat als u niet tijdig afzegt voor een afspraak, de kosten van deze sessie – ongeacht de reden van afzegging – niet meer in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar, maar geheel voor uw rekening komen.

vergoedingen informatie

Vergoedingen Coaching

Tarieven

Particulier tarief voor coaching van volwassenen, per uur € 110,27 (exclusief BTW.)
Coaching als onderdeel van een bedrijfstraject is per uur € 200,- (exclusief BTW.)

Particulier tarief voor coaching van kinderen, per uur € 90,00 (exclusief BTW.)

vergoedingen informatie

Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

phone 030-20 80 346

Locatie