Skip to main content

Ons aanbod

Bij Psynova kan men voor verschillende type problemen terecht:

Bij volwassenen

Volwassen kunnen bij ons terecht voor:

 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • identiteitsvragen
 • somberheid
 • pychosomatische klachten, zoals buikpijn en hoofdpijn
 • emotie regulatie problematiek (snel boos worden)
 • angstklachten
 • dwangmatigheid
 • spanningsklachten, piekeren
 • traumagerelateerd
 • pesten/gepest worden
 • aandacht –en concentratieproblemen
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit
 • problemen met plannen/organiseren
 • problemen in het contact met anderen
 • problemen in de gezinssfeer, gezinsinteracties, opvoedingsproblemen

Bij kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor:

 • klachten samenhangend met ingrijpende gebeurtenissen  binnen het gezin (rouw, scheiding, psychiatrische problemen bij een van de ouders etc).
 • gecompliceerde ontwikkelingsstoornissen (ADHD en/of een autismespectrumstoornis bijkomende problematiek)
 • trauma
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • hoogoplopende ruzies thuis of gevoel grip op de opvoeding van uw kind kwijt te zijn
 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • somberheid, depressieve klachten
 • emotieregulatieproblematiek (snel boos worden)
 • angstklachten
 • dwangmatigheden
 • problemen in het contact met leeftijdgenoten/met vriendschappen

Bij leerproblemen

U kunt bij Psynova Schoolpsychologie  terecht met vragen rondom o.a.:

 • Algemene leerproblemen
 • Aandachtsproblemen in de klas
 • Werkhoudingsproblemen
 • Tempo- en of geheugenproblemen
 • Executieve Functies
 • Faalangst
 • (Hoog)begaafdheid
 • Niveaubepaling voor vervolgonderwijs

Voor wie niet

Voor wie is Praktijk Psynova niet geschikt:

 • als één van de ouders niet achter de aanmelding staat en er is sprake van  gedeeld gezag
 • als de jongere niet aan de aanmelding wil meewerken
 • in het geval van risico op een crisissituatie
 • bij verslavingsproblematiek
 • bij ernstige psychiatrische problematiek
 • bij ernstig antisociaal of externaliserend gedrag
 • indien medicatie geïndiceerd/gewenst is

Onze werkwijze

Aanmelding

Voor aanmelding bij Psynova heeft u van uw (huis)arts of medisch specialist een verwijzing naar de basis-GGZ nodig. U komt hiermee in aanmerking voor de vergoede (verzekerde) zorg. Ook kunt u doorverwezen zijn door het dorpsteam. Tot slot biedt Psynova hulp aan binnen de vrije lijn, waarvoor geen verwijzing nodig is.

U kunt alleen digitaal via de website aanmelden, door het invullen van het aanmeldformulier. Op woensdag worden alle nieuwe aanmeldingen met het team besproken. Naar aanleiding hiervan wordt er contact met u opgenomen; als het aanbod van Psynova aansluit bij uw hulpvraag zal er een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek.

Intake

Na aanmelding worden u een behandelovereenkomst, toestemmingsformulier en akkoordverklaring toegestuurd ter ondertekening en een ROMvragenlijst, welke u dient in te vullen. Het gebruik van deze ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Measurement-vragenlijsten) biedt behandelaren en patiënten informatie over wat er aan de hand is.
Bij het eerste gesprek wordt bekeken wat voor een soort behandeling er nodig is en worden er afspraken gemaakt over het behandeltraject, welke vervolgens in een behandelplan zullen worden opgenomen. Dit plan wordt met u doorgenomen en indien nodig aan uw verwijzer verstrekt. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klachten. Het uitgangspunt is; “Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.” Via o.a. ROMvragenlijsten wordt het behandeleffect en uw cliëntervaringen gemeten tijdens en na de behandeling.

Maar u kunt ook via het onafhankelijk platform zorgkaartnederland.nl uw ervaring delen. Hier krijgt Psynova een gemiddeld rapportcijfer van 9,0 van haar cliënten. Bij afsluiting van de behandeling ontvangen u en uw verwijzer een afsluitbrief.

Werkwijze

Behandeling

Op basis van de intake of naar aanleiding van psychologisch onderzoek  zal er besproken worden welke behandeling het beste ingezet kan worden om de klachten van uw kind/de jongere te doen verminderen. Dit wordt opgenomen in een behandelplan en bij aanvang van de behandeling met u doorgenomen. Vanaf 12 jaar wordt het kind hierbij betrokken, vanaf 16 jaar is ook toestemming van de jongere nodig.

Individuele behandelmogelijkheden

In het geval van kinderen en jeugd lopen er vaak een ouderbegeleiding en kindbehandeling parallel naast elkaar. Soms zien wij enkel ouders, aangezien kinderen vaak thema’s van ouders spiegelen en doordat zij in nauwe verbinding met ouders staan. Wanneer ouders deze thema’s oppakken en verwerken, zien we vaak dat klachten van kinderen afnemen; zij resoneren op het welbevinden van de ouder.

De ervaring leert dat het aanspreken van het lichaam of onderbewuste, bv door vaktherapieën of reflexintegratie, een positief effect heeft op het verhelpen van klachten. De psyche en het fysieke staan in nauwe verbinding met elkaar. Het komt dus voor dat er een aanvullende behandeling wordt geadviseerd, binnen de praktijk of daarbuiten.

Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken; 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Bij cognitieve gedragstherapie gaat men er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Het gevoel van bijvoorbeeld angst, verdriet of boosheid neemt af.

Cognitieve gedragstherapie is een actieve therapie waarbij ook veel verwacht wordt van de cliënt zelf. Er worden tijdens de behandelingen opdrachten gegeven die soms ook in de thuissituatie moeten worden uitgevoerd.

Soms kiest de behandelaar voor een vast protocol maar in andere gevallen is het belangrijk om hier van af te zien om beter aan te sluiten bij de klachten en de situatie van de cliënt.

Er is veel onderzoek verricht naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie. Bij veel psychische problemen is cognitieve gedragstherapie de meest effectieve vorm van behandeling. Dit wil niet zeggen dat cognitieve gedragstherapie bij iedereen werkt. Soms werken andere psychologische behandelingen net zo goed of beter.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die geschikt is voor verschillende problemen zoals angst, depressie en psychose. ACT is erop gericht om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die wordt ingezet bij problemen die langdurig bestaan of steeds weer terugkeren. In de therapie ga je kijken naar hardnekkige patronen van denken, doen en voelen (verwachting van jezelf, de ander en de wereld),  die vaak ontstaan zijn vanuit je jeugd. Deze waren toen nodig, maar in het heden niet altijd meer helpend. Je leert je behoeften te herkennen en hier op een gezondere manier mee om te gaan. Schematherapie is oorspronkelijk ontwikkeld voor volwassenen maar wordt ook steeds meer bij jongeren ingezet die langdurig vastlopen en waarbij vaak verstoringen ontstaan zijn in de interactie met anderen en hun zelfbeeld. Met jongeren wordt vaak gewerkt met het modi-model. Hierin wordt stilgestaan bij de verschillende kanten van jezelf en wanneer die actief worden. Je gaat de helpende kanten versterken en disfunctionele kanten minder krachtig maken.

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode waarmee je via gesprekken met je therapeut inzicht probeert te krijgen in jezelf, in je gedachten, gevoelens en gedrag, om zo te komen tot verandering. De psychotherapeut lost de problemen niet voor je op, maar helpt je anders naar je problemen te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Om dit aan te gaan is het belangrijk dat je je veilig voelt bij de therapeut, de therapeutische relatie staat dan ook centraal. Psychotherapie vraagt zowel hard werken van jou als cliënt als deskundigheid van de therapeut.  Het behandeltraject gaat vaak gepaard met ups en downs, maar uiteindelijk zal je beter leren omgaan met je psychische problemen. Bij kinderen en jongeren worden ouders of anderen vaak betrokken bij de therapie, maar altijd in overleg met de client.

Gezins/systeemgesprekken

Spanningen en problemen zijn tot op zekere hoogte normaal. Ze horen bij het leven, bijvoorbeeld wanneer kinderen het huis uit gaan en het gezin in een nieuwe fase terecht komt. Soms liggen de problemen meer in de relationele sfeer, hetzij tussen partners of ex-partners, hetzij tussen ouders en kinderen. Als het leed van een van de gezinsleden te groot is geworden en de steun van de omgeving onvoldoende blijkt, dan kunnen systeemgesprekken de aangewezen behandelvorm zijn.

De term ‘systeem’ duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken, zoals het gezin, school, werk etc. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Gedachten, gevoelens en gedrag en verwachtingen ontstaan vaak in wisselwerking met de omgeving. Dat is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden, hetgeen zich uit in een vastgelopen patroon van op elkaar reageren. Een gezinstherapeut zal deze problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Soms blijkt dat de sleutel van een probleem in een voorgaande generatie ligt. In dat geval kan een familieopstelling daarbij helpend zijn.

Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoekt de therapeut samen met ouders en kind naar manieren om met de problemen om te gaan; daarbij wordt men zich bewust van de onderlinge reacties op elkaar en leert men te begrijpen welke invloed ieder op elk ander heeft. Zo ontstaat er inzicht in de betekenis van het probleem en hoe men daarmee om is gegaan. Daarnaast is er ook aandacht voor de positieve krachten in het systeem, die kunnen worden benut bij het werken naar een oplossing.

Ouderbegeleiding

Als een kind een aandoening, zoals ADHD, hechtingsstoornis of een autismespectrumstoornis (ASS) heeft, hoogsensitief (HSP) is of een trauma heeft opgelopen, dan kan dat voor ouders zorgen voor ingewikkelde problemen. Vaak is een kind te druk, te stil of juist angstig en dwars. Ook kunnen de problemen van een kind ervoor zorgen dat het slecht presteert op school of geen vriendjes heeft. Met ouderbegeleiding leert u omgaan met de problemen van uw kind en de invloed die dat heeft op u en uw gezin. U krijgt handvaten bij de aanpak naar uw kind. Daarnaast wordt u bewust van eigen aandeel in het geheel. Tijdens de (ouder)gesprekken krijgt u uitleg (psycho-educatie) over de diagnose van uw kind en wat dit mogelijk kan betekenen voor u en uw kind in de dagelijkse praktijk. Erkenning van de problematiek en wat dit voor u en uw kind betekent speelt bij de ouder-begeleiding een belangrijke rol.

Mindfulness

Mindfulness is een eeuwenoude meditatievorm waarin je de kunst beoefent om in het hier-en-nu met volle aandacht aanwezig te zijn. Bij mindfulness leer je om met je aandacht in het heden te zijn zonder dat je jezelf laat afleiden en zonder oordeel naar wat je voelt of denkt.

Vak therapie /lichaamsgerichte therapie

Wij maken o.a. gebruik van psychomotorische therapie (PMT), reflexintegratie en kunstzinnige therapie.

Behandelgroepen

Veel behandelingen hebben een individueel karakter, maar Psynova verzorgt ook behandelgroepen. Deze kunnen zich op ouders richten, maar zijn er ook voor kinderen en jongeren. Zo hebben we naast de wachtgroep ook nog de volgende groepen:

Talentgroep

De talengroep omvat 8 bijeenkomsten van 75 minuten en wordt begeleid door Marjolein Dorresteijn, beeldend therapeut, Rianne de Graaf, GZ-psycholoog, en Maurits Houwert, reflex-integratietherapeut.

De groep is geschikt voor kinderen/jongeren waarbij er sprake van (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid of een vermoeden daarvan. Omdat sommige kinderen/jongeren zijn uitgevallen op school, vormt het voor hen een voortraject voor een latere traumabehandeling. Bij andere kinderen/jongeren is deze behandelvorm op zichzelf staand of in combinatie met ouderbegeleiding afdoende.

Talentgroep voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar, waarbij we niet de leeftijd leidend laten zijn, maar het ontwikkelingsniveau om tot een goede matchende groep te komen. Afhankelijk van de samenstelling nemen er 6 tot maximaal 8 kinderen deel aan de groep. Een nieuwe groep start november/december.

Talent groep voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Afhankelijk van de samenstelling nemen er 6 tot maximaal 8 jongeren deel aan de groep. Nieuwe groep start woensdag 25 oktober.

Het doel van de bijeenkomsten is de kinderen/jongeren bewust te maken van hun binnenwereld én het reguleren ervan, hun mogelijkheden. Dit doen we door middel van ervaren en doen, omdat het hoofd zogezegd weinig mogelijkheden geeft om de stress te laten afnemen. Het lichaam is in deze groep onze reisleider. Dit betekent dat we specifieke thema’s doorwerken met behulp van kunstzinnige werkvormen, psychomotore oefeningen en spelvormen waarmee specifieke reflexen worden gestimuleerd. Om ouders mee te nemen in het aanbod aan de kinderen/jongeren, krijgen de kinderen/jongeren een werkboekje mee, waarin tevens voor ouders achtergrondinformatie met betrekking tot de doorgewerkte thema’s is opgenomen.

Bekostiging; graag stellen wij de groep ook open voor kinderen/jongeren die niet bekend zijn met een diagnose of voor kinderen/jongeren waarvan de ouders de voorkeur geven deelname zelf te bekostigen. Inclusief online intake en afsluitend gesprek bedragen de kosten in totaal 799 euro.

Diagnostiekgroep

Diagnostiekgroep diagnostische onderzoeken kunnen individueel worden vormgegeven, maar bij kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar bieden we ook de mogelijkheid om groepsgewijs te testen. Hiermee verkorten we de wachttijd. (lees meer)

Gendergroepen

Gendergroepen voor jongeren met identiteitsvraagstukken. Voor informatie bekijk ons nieuws

Mindful zelfcompassietraining (groep)

Een wetenschappelijk onderbouwd groepstrainingsprogramma, gebaseerd op het vernieuwende onderzoek van Kristin Neff en de klinische expertise van Christopher Germer. De Mindfulness en Zelfcompassie training leert deelnemers om met vriendelijkheid, zorg en begrip te kunnen reageren op moeilijke momenten in hun leven.

Zelfcompassie omvat het vriendelijk zijn voor jezelf, het gevoel met iedereen verbonden te zijn en mindfulness. Veel mensen geven er echter blijk van snel last te hebben van zelfkritiek. Het is hun eerste reactie als dingen fout gaan! Dit activeert direct het gevarensysteem in het lichaam. Dit levert  stress op voor lichaam en geest en langdurige stress kan angst en depressie veroorzaken. Daarom is continue zelfkritiek slecht voor het emotioneel en lichamelijk welbevinden. Onder invloed van het activeren van ons zorgsysteem worden er hormonen aangemaakt die stress doen afnemen en gevoelens van veiligheid en geborgenheid bevorderen. Compassie met onszelf voelen, zorgt ervoor dat we ons veilig en verzorgd voelen.  Het zorgsysteem wordt geactiveerd en stellen we het gevarensysteem buiten werking.

Onderzoek toont aan dat de mindful zelfcompassie beoefening sterk geassocieerd wordt met emotioneel welbevinden; minder stress, angst, depressie en het uit de weg gaan van emoties; het ervaren van meer sociale verbondenheid, tevredenheid over het leven en geluk; het versterken van gezonde gewoonten (zoals een evenwichtig voedingspatroon en voldoende beweging); meer compassie voor jezelf en anderen; en bevredigende persoonlijke relaties.

Oudergroepen

Oudergroepen voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (start 31 mei)

Behandelmogelijkheden

Overig aanbod

Binnen Psynova zijn er mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek en behandeling, maar ook:

 • intelligentieonderzoek in verband met bv hoogbegaafdheid of schoolkeuze
 • onderwijskundige problematiek: studiebegeleiding, huiswerkadviezen
 • coachingstrajecten, supervisie en werkbegeleiding
 • de behandeling van aanpassingsstoornissen
 • de behandeling van een enkelvoudige fobieën
 • hulp voor psychische problemen, zonder dat er sprake is van een psychiatrische classificatie