Ons aanbod

Bij Psynova kan men voor verschillende type problemen terecht:

Bij volwassenen

Volwassen kunnen bij ons terecht voor:

 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • identiteitsvragen
 • somberheid
 • pychosomatische klachten, zoals buikpijn en hoofdpijn
 • emotie regulatie problematiek (snel boos worden)
 • angstklachten
 • dwangmatigheid
 • spanningsklachten, piekeren
 • traumagerelateerd
 • pesten/gepest worden
 • aandacht –en concentratieproblemen
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit
 • problemen met plannen/organiseren
 • problemen in het contact met anderen
 • problemen in de gezinssfeer, gezinsinteracties, opvoedingsproblemen

Bij kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht voor:

 • klachten samenhangend met ingrijpende gebeurtenissen  binnen het gezin (rouw, scheiding, psychiatrische problemen bij een van de ouders etc).
 • gecompliceerde ontwikkelingsstoornissen (ADHD en/of een autismespectrumstoornis bijkomende problematiek)
 • trauma
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • hoogoplopende ruzies thuis of gevoel grip op de opvoeding van uw kind kwijt te zijn
 • onzekerheid/negatief zelfbeeld
 • somberheid, depressieve klachten
 • emotieregulatieproblematiek (snel boos worden)
 • angstklachten
 • dwangmatigheden
 • problemen in het contact met leeftijdgenoten/met vriendschappen

Bij leerproblemen

U kunt bij Psynova Schoolpsychologie  terecht met vragen rondom o.a.:

 • Lees en/of spellingproblemen, vermoeden van dyslexie (ernstige, enkelvoudige dyslexie)
 • Rekenproblemen, vermoeden van dyscalculie
 • Algemene leerproblemen
 • Aandachtsproblemen in de klas
 • Werkhoudingsproblemen
 • Tempo- en of geheugenproblemen
 • Executieve Functies
 • Faalangst
 • (Hoog)begaafdheid
 • Niveaubepaling voor vervolgonderwijs

Voor wie niet

Voor wie is Praktijk Psynova niet geschikt:

 • als één van de ouders niet achter de aanmelding staat en er is sprake van  gedeeld gezag
 • als de jongere niet aan de aanmelding wil meewerken
 • in het geval van risico op een crisissituatie
 • bij verslavingsproblematiek
 • bij ernstige psychiatrische problematiek
 • bij ernstig antisociaal of externaliserend gedrag
 • indien medicatie geïndiceerd/gewenst is

Onze werkwijze

Aanmelding

Voor aanmelding bij Psynova heeft u van uw (huis)arts of medisch specialist een verwijzing naar de basis-GGZ nodig. U komt hiermee in aanmerking voor de vergoede (verzekerde) zorg. Ook kunt u doorverwezen zijn door het dorpsteam. Tot slot biedt Psynova hulp aan binnen de vrije lijn, waarvoor geen verwijzing nodig is.

U kunt alleen digitaal via de website aanmelden, door het invullen van het aanmeldformulier. Op donderdag worden alle nieuwe aanmeldigen met het team besproken. Naar aanleiding hiervan wordt er contact met u opgenomen; als het aanbod van Psynova aansluit bij uw hulpvraag zal er een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek.

Intake

Na aanmelding worden u een behandelovereenkomst, toestemmingsformulier en akkoordverklaring toegestuurd ter ondertekening en een ROMvragenlijst, welke u dient in te vullen. Het gebruik van deze ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Measurement-vragenlijsten) biedt behandelaren en patiënten informatie over wat er aan de hand is.
Bij het eerste gesprek wordt bekeken wat voor een soort behandeling er nodig is en worden er afspraken gemaakt over het behandeltraject, welke vervolgens in een behandelplan zullen worden opgenomen. Dit plan wordt met u doorgenomen en indien nodig aan uw verwijzer verstrekt. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klachten. Het uitgangspunt is; “Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.” Via o.a. ROMvragenlijsten wordt het behandeleffect en uw cliëntervaringen gemeten tijdens en na de behandeling.

Maar u kunt ook via het onafhankelijk platform zorgkaartnederland.nl uw ervaring delen. Hier krijgt Psynova een gemiddeld rapportcijfer van 9,0 van haar cliënten. Bij afsluiting van de behandeling ontvangen u en uw verwijzer een afsluitbrief.

Behandeling

Op basis van de intake en op basis van de door u aangeleverde gegevens, in de vorm van (een) vragenlijst(en), zal er besproken worden welke behandeling het beste ingezet kan worden om de klachten van uw kind/de jongere te doen verminderen. Dit wordt opgenomen in een behandelplan en bij aanvang van de behandeling met u doorgenomen. Vanaf 12 jaar wordt het kind hierbij betrokken, vanaf 16 jaar is ook toestemming van de jongere nodig.
All Devices

Behandelmogelijkheden

Binnen de behandeling wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken; 

 • EMDR therapie
 • ABFT (attachment based family therapy)
 • cognitieve gedragstherapie
 • gezins/systeemtherapie
 • Ouderbegeleiding
 • mindfulness 
 • schematherapie
 • bewustwordingstechnieken
 • Nieuwe Authoriteit (Geweldloos Verzet)
Special Offer

Overig aanbod

Binnen Psynova zijn er mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek en behandeling, maar ook:

 • intelligentieonderzoek in verband met bv hoogbegaafdheid of schoolkeuze
 • onderwijskundige problematiek: studiebegeleiding, huiswerkadviezen
 • coachingstrajecten, supervisie en werkbegeleiding
 • de behandeling van aanpassingsstoornissen
 • de behandeling van een enkelvoudige fobieën
 • hulp voor psychische problemen, zonder dat er sprake is van een psychiatrische classificatie

Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Locatie